EStarOffice

Všeobecné obchodní podmínky EStarOffice


 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1/1
  • Tyto obchodní podmínky, podrobně upravují právní vztahy mezi Provozovatelem a další fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“), při užívání zakázkového a informačního systému EStarOffice (dále jen „EStarOffice“), který slouží pro evidenci zakázek, klientely, fakturace, správě firemních dokumentů a tak dále, na PC, mobilních zařízeních a to pomocí internetového prohlížeče. Provozovatel je autorem a výhradním držitelem veškerých majetkových práv k systému EStarOffice.


 • 2. Předmět smlouvy
  • 2/1
  • Provozovatel smlouvou uzavřenou s Uživatelem poskytuje Uživateli oprávnění k užívání systému EStarOffice v rozsahu definovaném níže uvedeným způsobem a Uživatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou tarifní cenu a dodržovat další povinnosti stanovené touto smlouvou a těmito obchodními podmínkami.


 • 3. Uzavření smlouvy
  • 3/1
  • Smlouva se uzavírá tím, že Uživatel na stránce http://estaroffice.cz/web/register vyplní elektronický registrační formulář, po jehož odeslání tlačítkem „Registrovat“ a potvrzením se souhlasem těchto smluvních podmínek, mu je do 24h založen uživatelský systémový účet. Přístupovými údaji je email Uživatele a heslo, které si Uživatel při registraci zvolil.

  • 3/2
  • Pro platnou registraci je nutné vyplnění veškerých údajů, které Provozovatel v registračním formuláři označuje jako povinné a souhlas s těmito podmínkami provedený zatržením příslušného potvrzení s obchodními podmínkami na registračním formuláři.


 • 4. Předmět a rozsah užívání
  • 4/1
  • Uživatel je na základě této smlouvy oprávněn k užívání softwarové internetové aplikace - systému EStarOffice pro vlastní potřebu.

  • 4/2
  • Oprávnění Uživatele k využití systému EStarOffice se poskytuje po dobu účinnosti této smlouvy v rozsahu neomezeném co do počtu zařízení (zařízením se rozumí každý jednotlivý přístroj, např. počítač, telefon apod.).

  • 4/3
  • Uživatel není oprávněn užívat systém EStarOffice jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném touto smlouvou, zejména pak Uživatel není oprávněn nad tento rámec vytvářet jakékoli kopie softwarové aplikace systému EStarOffice, není oprávněn měnit, zpětně překládat ani rozkládat programový kód systému EStarOffice nebo jeho části, popřípadě odblokovávat, rušit nebo obcházet ochranné prvky systému EStarOffice (nebo se o tyto účinky pokoušet).

  • 4/4
  • Uživatel je povinen zdržet se odstraňování nebo změn zapsaných i nezapsaných k označení systému EStarOffice, firmy Provozovatele nebo jakýchkoli jiných údajů vedoucích k identifikaci systému EStarOffice nebo Provozovatele, s výjimkou příplatkových služeb systému EStarOffice, které toto umožňují (příplatkové služby na odstranění loga a výrobních textů Provozovatele v patičce systémových dokumentů).

  • 4/5
  • Uživatel dále není oprávněn udělovat k systému EStarOffice sublicenci třetím osobám, ani těmto osobám jiným způsobem systém zpřístupnit nebo jim jinak umožnit jeho užívání.

  • 4/6
  • Uživatel není oprávněn vkládat do systému EStarOffice obsah, který je v rozporu s právními předpisy, nebo který narušuje, omezuje nebo jinak negativně ovlivňuje funkčnost systému.

  • 4/7
  • Uzavřením smlouvy získává Uživatel oprávnění k placenému užívání systému EStarOffice, s kapacitou která je neomezená pro limity: kapacita úložiště pro přílohy: neomezená, počet zařízení: neomezený, počet klientů: neomezený, počet zakázek: neomezený, počet SMS: dle zakoupeného kreditu, počet záznamů v pokladně: neomezený, počet skladů a záznamů ve skladech: neomezený.


 • 5. Cena a platební podmínky
  • 5/1
  • Za užívání systému EStarOffice je Uživatel povinen hradit odměnu (dále jen paušál) stanovenou ceníkem Provozovatele účinným ke dni objednání příslušné verze systému EStarOffice a to paušálně, měsíčně vždy k prvnímu dni příslušného zúčtovacího období.

  • 5/2
  • Paušál je splatný vždy do 14 dní po vystavení daňového dokladu (faktury). Splatnost se může měnit v rámci daňového dokladu.

  • 5/3
  • Zúčtovací období činí jeden měsíc a první zúčtovací období začíná běžet, ode dne zaplacení prvního paušálu Uživatelem.

  • 5/4
  • Provozovatel vystaví Uživateli daňový doklad, který mu bude zaslán elektronickou poštou ve formátu PDF.

  • 5/5
  • Vždy po uplynutí dvanácti měsíců je Poskytovatel oprávněn upravit výši paušálu pro další období, dle míry inflace, vyjádřené ukazatelem Českého statistického úřadu.


 • 6. Ostatní ujednání
  • 6/1
  • Provozovatel se zavazuje zajistit dostupnost systému EStarOffice v rozsahu 99% času v každém kalendářním měsíci. Tento závazek není porušen, pokud k omezení dostupnosti dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Provozovatele, za které se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je hosting Provozovatele provozován.

  • 6/2
  • Provozovatel k systému EStarOffice neposkytuje žádnou záruku jakéhokoli druhu. Uživatel nese sám odpovědnost za použití systému EStarOffice a jeho výstupů.

  • 6/3
  • Pro případ, že Uživateli vznikne škoda, za kterou Provozovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností dle této smlouvy, se sjednává omezení nároku na náhradu takové škody, na částku ve výši jedné měsíční odměny, kterou Uživatel uhradil Provozovateli v zúčtovacím období, kdy došlo k porušení povinností Provozovatele, nejvýše však 299 Kč s DPH.

  • 6/4
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na nutné systémové opravy za provozu, víkendový servis a zálohování v případě potřeby.


 • 7. Trvání smlouvy
  • 7/1
  • Aktivací produktu EStarOffice je tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou a kterákoliv strana ji může ukončit výpovědí zaslanou elektronickou poštou, s výpovědní dobou o délce 1 měsíc, která začne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi.

  • 7/2
  • K ukončení této smlouvy dochází též okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:

   • Uživatel neprovede úhradu kumulovaně za tři zúčtovací období, nebo

   • jestliže Provozovatel vypoví tuto smlouvu výpovědí zaslanou elektronickou poštou z důvodu zjištění, že údaje uvedené o Uživateli v registračním formuláři, které Provozovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, nejsou pravdivé nebo byly použity neoprávněně, nebo

   • pokud Uživatel porušil kteroukoli z povinností stanovených v kapitole 4 této smlouvy.

   Vedle práva na výpověď má Provozovatel za každý takový případ také právo na smluvní pokutu ve výši odpovídající 1.000.000,-Kč.

  • 7/3
  • Tato smlouva končí také tehdy, jestliže Uživatel vyjádří písemný nesouhlas s novými obchodními podmínkami v souladu s článkem 8/2; v takovém případě, končí tato smlouva uplynutím posledního dne účinnosti dosavadních obchodních podmínek.

  • 7/4
  • Dnem následujícím po dni ukončení smlouvy dojde k trvalému odstranění veškerých dat Uživatele uložených v systému EStarOffice.


 • 8. Závěrečná ustanovení
  • 8/1
  • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách http://estaroffice.cz/web/termsconditions. Vztahy Provozovatele a Uživatele se ve věcech zde smluvně neupravených řídí českým právním řádem, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a konečně zákona č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

  • 8/2
  • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky průběžně novelizovat. Nové úplné znění těchto obchodních podmínek Provozovatel zveřejní nejpozději 14 dnů před nabytím jeho účinnosti na stránkách http://estaroffice.cz a ve stejné lhůtě je zašle Uživateli elektronickou poštou. Uživatel je povinen se s novým zněním obchodních podmínek seznámit s tím, že pokud neprojeví do 14 dnů od doručení nového znění těchto podmínek výslovný nesouhlas a užívá-li systém EStarOffice nadále, považují se nové obchodní podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových obchodních podmínek.

  • 8/3
  • Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.