EStarOffice

Všeobecné obchodní podmínky EStarOffice


 • 1.   Úvodní ustanovení
  • 1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Licenční smlouvy, kterou uzavřel Zákazník s Poskytovatelem a stanovuje závazná pravidla a podmínky poskytování Služby a užívání EStarOffice. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
  • 1.2.   Níže uvedené definice mají pro účely těchto VOP následující význam:
   • Administrátor – je osoba, kterou Zákazník určí pro administraci svého Uživatelského účtu
   • Ceník – znamená dokument vydávaný Poskytovatelem stanovující výši úhrady za poskytnutí Služby
   • GDPR – znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
   • EStarOffice – znamená softwarovou aplikaci pro správu a vedení opravny automobilů, k níž Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci
   • Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
   • Licenční smlouva – znamená smlouvu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, na základě níž Zákazník užívá EStarOffice
   • Poskytovatel – obchodní společnost EStarOffice s.r.o., IČO 07729669, se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, PSČ 301 00, společnost zapsána u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 37255
   • Služba – znamená službu, kterou na základě Licenční smlouvy poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi, a která zahrnuje podlicenci k EStarOffice, údržbu EStarOffice a další související služby
   • Smluvní strany – jsou společně Zákazník a Poskytovatel
   • Systém zabezpečení dat – zabezpečení dat, která jsou ukládána do aplikace EStarOffice, a to na chráněné servery
   • Trial verze Služby – znamená zkušební verzi Služby, která je zpřístupněna Zákazníkovi po určenou dobu zdarma
   • Uživatel – je fyzická osoba, která je pracovníkem Zákazníka nebo v jiném obdobném poměru k Zákazníkovi, kterému Zákazník zpřístupňuje Uživatelský účet
   • Uživatelský účet – znamená uživatelský účet v EStarOffice, ke kterému je přiřazen unikátní přístupový kód a heslo
   • VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
   • Zákazník – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Licenční smlouvu

 • 2.   Licenční smlouva, Trial verze Služby
  • 2.1.   Vyplněním registračního formuláře na webové stránce www.estaroffice.cz/web/register zákazník uzavírá s Poskytovatelem Licenční smlouvu.
  • 2.2.   Po uzavření Licenční smlouvy umožní Poskytovatel Zákazníkovi prostřednictvím webové stránky www.estaroffice.cz zkušební provoz Služby v režimu Trial verze Služby.
  • 2.3.   Trial verze Služby je poskytována Zákazníkovi od registrace do posledního dne měsíce následujícího po Zákazníkově registraci, pokud Poskytovatel neurčí jinak.
  • 2.4.   Zákazník je oprávněn při užívání Trial verze Služby ukládat data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Zákazníkem při užívání Trial verze Služby.
  • 2.5.   Okamžikem vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Zákazníkovi přechod na placenou verzi Služby. Odsouhlasením přechodu na placenou verzi Služby provedenou Zákazníkem prostřednictvím formuláře na webové stránce www.estaroffice.cz budou data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby přenesena do placené verze Služby. Pokud Zákazník nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Zákazníkovi poskytnuta. Zákazníkovi nevyužitím možnosti přechodu na placenou verzi Služby nevznikají žádná další práva ani povinnosti a Licenční smlouva zaniká.
  • 2.6.   Zákazník tímto bere na vědomí, že data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby budou po uplynutí doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Zákazník informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

 • 3.   Způsob akceptace VOP
  • 3.1.   Služba je Zákazníkovi poskytována na základě uzavřené Licenční smlouvy. Nedílnou součástí Licenční smlouvy jsou i tyto VOP.
  • 3.2.   Licenční smlouva je uzavřena dnem akceptace nabídky a podmínek Licenční smlouvy prostřednictvím webového rozhraní.

 • 4.   Licenční ujednání
  • 4.1.   Zákazník uzavřením Licenční smlouvy nabývá nevýhradní podlicenci k EStarOffice, a to pro jeden Uživatelský účet. Zákazník není oprávněn udělovat nebo postoupit podlicenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Zákazník rovněž není oprávněn EStarOffice pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele. Podlicence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, update či jiné úpravy EStarOffice, které budou provedeny ze strany Poskytovatele. Podlicence umožňuje využít 1 GB prostoru pro nahrávané dokumenty, nedohodnou-li se Zákazník s Poskytovatelem jinak.
  • 4.2.   Zákazník nemá právo obdržet zdrojový kód k EStarOffice, ani jej prohlížet, měnit nebo jakkoli do něj zasahovat.
  • 4.3.   Zákazník není oprávněn EStarOffice bez písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.

 • 5.   Doba poskytování Služby
  • 5.1.   Licenční smlouva se zavírá na dobu neurčitou, není-li výslovně ujednáno jinak.

 • 6.   Poskytování Služby
  • 6.1.   Poskytovatel jako držitel výhradní licence provozuje EStarOffice prostřednictvím Provozovatele jako vlastníka veškerých majetkových autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví.
  • 6.2.   Poskytovatel provozuje EStarOffice na internetové adrese www.estaroffice.cz a jejích subdoménách.

 • 7.   Cena
  • 7.1.   Zákazník je povinen za užívání Služby platit cenu na základě Ceníku a doručených daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. Faktury budou vystavovány v elektronické podobě.
  • 7.2.   Ceny za Služby jsou stanoveny dle platného Ceníku, nestanoví-li Licenční smlouva jinak.

 • 8.   Platební podmínky
  • 8.1.   Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc nebo období dvanácti po sobě jdoucích měsíců podle volby Zákazníka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
  • 8.2.   V případě uzavření Licenční smlouvy na dobu určitou budou Zákazníkovi před uplynutím doby, na kterou byla Licenční smlouva uzavřena, zaslány nezávazné platební údaje k uhrazení ceny Služby na stejné období. V případě uhrazení ceny Služby dle platebních údajů dochází automaticky k prodloužení doby poskytování Služby.
  • 8.3.   Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky delším než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení pohledávky. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Zákazníkova povinnost platit ceny dle doručených daňových dokladů. Opakované prodlení s úhradou v období posledních 6 měsíců na straně Zákazníka je podstatným porušením Licenční smlouvy.
 • 9.   Práva a povinnosti Poskytovatele
  • 9.1.   Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP.
  • 9.2.   Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky, které jsou v jeho technických možnostech, za účelem udržet Službu funkční, dostupnou a rychlou, pokud Zákazník splňuje základní systémové požadavky Služby.
  • 9.3.   Jestliže Zákazník zjistí problémy s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli pomocí e-mailu info@estaroffice.cz nebo telefonicky na kontakty dostupné na www.estaroffice.cz pro urychlení vyřešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Zákazníka, živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Poskytovatele, porušení povinností Zákazníka v oblasti zabezpečení dle Licenční smlouvy a jejích příloh a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
  • 9.4.   Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat (např. v případě nutnosti údržby či zabránění kybernetickému útoku nebo v případě závažné nefunkčnosti EStarOffice, kterou je třeba řešit nutnou odstávkou). Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámeno.
  • 9.5.   Poskytovatel se zavazuje, že obsah uživatelských dat neposkytne jakékoli třetí osobě; to neplatí ve vztahu k Provozovateli.
  • 9.6.   Poskytovatel se zavazuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že data Zákazníka budou uložena v případě poskytování Služby prostřednictvím webových stránek www.estaroffice.cz na datovém úložišti provozovaném externím poskytovatelem.
  • 9.7.   Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenabývá vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených v EStarOffice.
  • 9.8.   Poskytovatel dbá v maximální míře o bezpečnost dat uložených v EStarOffice. Tato data jsou zabezpečena prostřednictvím technických a smluvních opatření.
  • 9.9.   Poskytovatel umožní Zákazníkovi export dat ještě 14 dnů po ukončení Licenční smlouvy, po této lhůtě již data neuchovává.
 • 10.   Práva a povinnosti Zákazníka
  • 10.1.   Zákazník se zavazuje používat EStarOffice pouze k účelu, který je definovaný v těchto VOP a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  • 10.2.   Pro zpřístupnění EStarOffice může Poskytovatel vyžadovat od Zákazníka některé identifikační údaje a doplňující informace. Zákazník se zavazuje, že tyto informace budou pravdivé, přesné a aktuální.
  • 10.3.   Zákazník se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav EStarOffice.
  • 10.4.   Zákazník se zavazuje používat EStarOffice pouze přes rozhraní poskytnuté nebo doporučené Poskytovatelem. Zákazník nemůže EStarOffice využívat nebo k němu přistupovat automatickým způsobem, např. pomocí skriptů, robotů, web crawlerů, apod.
  • 10.5.   Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje k EStarOffice v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu.
  • 10.6.   Poruší-li Zákazník povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne a Zákazník plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od Licenční smlouvy odstoupit. Jestliže Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění Služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Poskytovateli pomocí e-mailu na adresu info@estaroffice.cz.
  • 10.7.   Zákazník je v případě jednostranných změn těchto VOP nebo Ceníku, které odmítne, oprávněn Licenční smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní dobou.
  • 10.8.   Zákazník bere ne vědomí, že EStarOffice ani data v něm uložená či uchovávaná neslouží jako důkaz v řízení podle příslušných procesních předpisů, zejména – nikoli však výlučně – v řízení podle daňového řádu.
 • 11.   Uživatelský účet
  • 11.1.   Zákazník může mít zřízen jeden či více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může být užíván toliko jediným Uživatelem. Zákazník není oprávněn nechat si zřídit Uživatelský účet pro třetí stranu, pokud tak nebude stanoveno Licenční smlouvou nebo těmito VOP. Zákazník není oprávněn sdílet Uživatelské účty více Uživateli.
  • 11.2.   Zákazník může kdykoli převést nepoužívaný Uživatelský účet na nového Uživatele.
  • 11.3.   Uživatelský účet je trojího typu podle úrovně oprávnění – Admin, Zaměstnanec, Účetní.
 • 12.   Administrace Uživatelského účtu
  • 12.1.   Každý Zákazník může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, který ponese práva Administrátora. Při zahájení čerpání Služeb na webové stránce www.estaroffice.cz se Administrátorem stává Uživatel, jehož jméno a příjmení jsou vyplněny v registračním formuláři. Administrátor může provádět následující operace:
   • 12.1.1.   přidávat, upravovat a odebírat uživatelské účty a nastavovat typ účtu;
   • 12.1.2.   přistupovat ke všem datům Zákazníka nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů;
   • 12.1.3.   zvolit jiný uživatelský účet či účty, který je Administrátorem.
  • 12.2.   Zákazník nese plnou odpovědnost za používání Služby Uživateli, akce provedené těmito Uživateli i veškerá data nahraná do účtu Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni jeho Uživatelé řídili ustanoveními těchto VOP.
 • 13.   Zakázané jednání
  • 13.1.   Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do EStarOffice obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ostatních Zákazníků.
  • 13.2.   Zákazník není oprávněn nahrávat do EStarOffice obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného zákazníka nebo serverům Poskytovatele.
  • 13.3.   Porušení v tomto článku stanovených povinností se považuje za podstatné a zakládá tak právo Poskytovatele od Licenční smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi případně vzniklou škodu.
 • 14.   Informace o zpracování osobních údajů
  • 14.1.   Poskytovatel a Provozovatel zastává ve smyslu GDPR dvojí roli, a to roli správce (ve vztahu k osobním údajům Zákazníka resp. jeho zástupců a klientů) a zpracovatele (ve vztahu k datům uloženým Zákazníkem).
  • 14.2.   Poskytovatel a Provozovatel, jako správce, informuje Zákazníka o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů (vč. osobních údajů jeho zástupců a klientů):
   • 14.2.1.   Účel zpracování: Poskytovatel zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka za účelem plnění Licenční smlouvy (dále „Účel zpracování“).
   • 14.2.2.   Právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění Licenční smlouvy, dále zákonná povinnost Poskytovatele a jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR). Oprávněný zájem spočívá v uchování některých údajů pro účely případného vymáhání majetkových nároků.
   • 14.2.3.   Doba zpracování: Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány nejvýše po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání Licenční smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. O změnách poskytnutých údajů se Zákazník zavazuje Poskytovatele informovat bez zbytečného odkladu.
   • 14.2.4.   Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je založené na smluvním požadavku, přičemž jejich neposkytnutí znamená překážku pro uzavření a plnění Licenční smlouvy.
   • 14.2.5.   Příjemci osobních údajů Zákazníka jsou smluvní partneři Poskytovatele, zajišťující účetní agendu, IT správu, právní zástupci, dodavatelé a jiní odborní poradci, a dále orgány státní správy v zákonném rozsahu.
   • 14.2.6.   Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
    • 14.2.6.1.   právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
    • 14.2.6.2.   právo přístupu ke svým osobním údajům;
    • 14.2.6.3.   právo požadovat po Poskytovateli opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
    • 14.2.6.4.   právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
    • 14.2.6.5.   právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
    • 14.2.6.6.   právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • 14.3.   Kontaktní údaje Poskytovatele jako správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníků: e-mail info@estaroffice.cz.
 • 15.   Ujednání o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka při zpracování osobních údajů třetích osob
  • 15.1.   Údaje třetích osob, ať už klientů Zákazníka nebo jiných osob (dále „Subjekt údajů“), které Zákazník v rámci využívání EStarOffice předává Poskytovateli, jsou Poskytovatelem a Provozovatelem zabezpečeny dle současných technologických možností. Poskytovatel a Provozovatel však ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje Subjektů údajů, přičemž vůči nim vystupuje jako zpracovatel a Zákazník jako správce jejich osobních údajů. Tento článek 17. VOP proto upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů zejména ve smyslu čl. 28 GDPR.
  • 15.2.   Po dobu účinnosti Licenční smlouvy bude Poskytovatel a Provozovatel pro účely zajištění provozu EStarOffice pro Zákazníka a dalších činností dle Licenční smlouvy zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů v následujícím rozsahu:
   • 15.2.1.   identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul),
   • 15.2.2.   kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, telefon),
   • 15.2.3.   údaje související s profesním i osobním životem (vzdělání, bankovní účet),
   • 15.2.4.   údaje týkající se předmětu smlouvy mezi klientem a jeho zákazníkem, zejména movitých věcí;
   • 15.2.5.   a další obdobné kategorie osobních údajů výslovně neuvedené.
  • 15.3.   Poskytovatel prohlašuje a Zákazníkovi zaručuje, že disponuje dostatečnými technickými a organizačními prostředky z pohledu GDPR k zabezpečení a ochraně osobních údajů zpracovávaných dle Licenční smlouvy.
  • 15.4.   Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Zákazníka a osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro výkon činností dle Licenční smlouvy.
  • 15.5.   Poskytovatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům.
  • 15.6.   Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování jednoho či více dalších zpracovatelů, kteří se podílejí na zajištění Služby, a to zejména subjekty zajišťující uložení dat na vzdálených serverech. Poskytovatel je však povinen zavázat další zpracovatele k plnění povinností z Licenční smlouvy minimálně ve stejném rozsahu, jako jsou povinnosti Poskytovatele dle Licenční smlouvy. Za porušení povinností dalšího zpracovatele je vůči Zákazníkovi odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.
  • 15.7.   Poskytovatel je povinen Zákazníkovi doložit, že při zpracování osobních údajů Subjektů údajů dodržuje veškeré povinnosti stanovené Licenční smlouvou, VOP a GDPR, a dále se zavazuje umožnit Zákazníkovi či osobě jím pověřené provedení kontroly dodržování těchto povinností v prostorách Poskytovatele. Na termínu provedení kontroly se Zákazník s Poskytovatelem dohodnou předem.
  • 15.8.   V případě ukončení Licenční smlouvy je Poskytovatel povinen Zákazníkovi vydat veškeré osobní údaje Subjektů údajů nebo je na pokyn Zákazníka vymazat; to se netýká ukončené pro vypršení Trial verze Služby.
  • 15.9.   Smluvní strany se dohodly, že Zákazník jako správce údajů je povinen zajistit Subjektům údajů veškerá práva, která vůči němu mají zejména ve smyslu GDPR. V případě, že se Subjekt údajů obrátí se svou žádostí na Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu předat požadavek Subjektu údajů Zákazníkovi a o předání požadavku Zákazníkovi jako správci Subjekt údajů informovat.
  • 15.10.   Poskytovatel se zavazuje v rámci svých možností poskytovat Zákazníkovi součinnost pro plnění povinnosti správce osobních údajů.
  • 15.11.   Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při zajišťování plnění povinností, zejména podle čl. 32 až 36 GDPR.
  • 15.12.   Pokud Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů Subjektů údajů, je povinen to bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi na kontaktní e-mail. Informace o porušení zabezpečení musí obsahovat, pokud je to možné:
   • 15.12.1.   popis události, jejích okolností a předpokládané příčiny (nejlépe rovněž počet dokumentů / nosičů / zařízení zasažených incidentem a počet osob, kterých se incident může týkat);
   • 15.12.2.   čas výskytu události;
   • 15.12.3.   zdroj informací o události;
   • 15.12.4.   uvedení jiných osob, které mohou mít informace o události, včetně pověřence;
   • 15.12.5.   popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
   • 15.12.6.   popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
  • 15.13.   Pokud Poskytovatel nemůže poskytnout informace současně, je oprávněn je poskytnout postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
  • 15.14.   Veškerá komunikace v rámci Služby je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto stvrzuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.
 • 16.   Omezení odpovědnosti za Službu
  • 16.1.   Smluvní strany ujednaly, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Licenční smlouvou, resp. předpokládaná výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody aktuálnímu ročnímu poplatku za odebírané konkrétní Služby.
  • 16.2.   Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2952 Občanského zákoníku. Poskytovatel není odpovědný za nepřímé škody vzniklé důsledkem poskytování Služeb, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody včetně doměřených daňových nedoplatků a s tím souvisejících plateb.
  • 16.3.   Zákazník bere uzavřením Licenční smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i bez využití EStarOffice.
 • 17.   Ukončení Licenční smlouvy
  • 17.1.   Smluvní vztah končí Zákazníkovým nevyužitím práva možnosti přechodu na placenou verzi Služby, odstoupením od Licenční smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trvání Licenční smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele či Zákazníka) s likvidací, výpovědí, zánikem licence Poskytovatele nebo dohodou smluvních stran.
  • 17.2.   Pokud byla Licenční smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může Zákazník i bez udání důvodu ke dni výročí přechodu na placenou verzi Služby vypovědět. Výpověď musí být doručena Poskytovateli nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce před výročím přechodu na placenou verzi Služby a Licenční smlouva zaniká ke dni výročí přechodu na placenou verzi Služby.
  • 17.3.   Poruší-li Zákazník podstatně nebo porušuje-li opakovaně v období za posledních 6 měsíců své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Licenční smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.
  • 17.4.   V případě, že Zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Licenční smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Licenční smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.
 • 18.   Závěrečná ustanovení
  • 18.1.   Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně zpracovávaných osobních údajů, bezpečnostních opatřeních a veškerých dalších informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle Licenční smlouvy, a ve stejné šíři jsou povinni zavázat své zaměstnance nebo jiné osoby v obdobném postavení. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení Licenční smlouvy.
  • 18.2.   Práva vzniklá Zákazníkovi z Licenční smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  • 18.3.   Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Licenční smlouvu při svém podnikání, a na Licenční smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
  • 18.4.   Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Licenční smlouvy či těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Licenční smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku k Licenční smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
  • 18.5.   Tyto VOP se řídí právem České republiky. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným českým soudem.
  • 18.6.   Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2021.