EStarOffice

Zásady ochrany osobních údajů

  Provozovatel prohlašuje, že je registrován v databázi firem zpracovávajících osobní údaje u Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů České Republiky.

 • Správce osobních údajů
 • Aby náš systém mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto systému je EStarOffice s.r.o., IČO: 07729669, se sídlem Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň, telefon: 777 175 175, e-mail: office@estaroffice.cz.

  Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 • Rozsah zpracování osobních údajů
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných problémů (podpora).

  • Abychom Vám mohli odesílat faktury a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, název služby nebo zboží a jeho cenu.

  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání této smlouvy.

  • Zasílání upozornění. Abychom vás mohli upozornit (např. o faktuře po splatnosti), zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas (který udělujete při souhlasu s těmito obchodními podmínkami), a který můžete kdykoli odvolat.

  • Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 • Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa)

  • popisné údaje (např. bankovní spojení)

 • Účel zpracování osobních údajů
  • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

  • plnění smlouvy

  • archivnictví vedené na základě zákona

  • plnění zákonných povinností ze strany správce

 • Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  • Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 • Doba zpracování osobních údajů
  • V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 • Práva subjektů údajů
  • 1. V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

   • účelu zpracování,

   • kategorii dotčených osobních údajů,

   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

   • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

   • právo na opravu (osobních údajů, které nahlásíte, že nesouhlasí),

   • právo na přístup (právo být informován o tom, jaké údaje jsou zpracovány)

   • právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle),

   • právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek),

   • právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování)

   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa info@estaroffice.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

  • 2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   • Požádat správce o vysvětlení.

   • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

   • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

   • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

   • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.